Elektronické regulátory

Elektronické regulátory 14 V pro devítidiodové alternátory

Podstatou funkce je porovnávání napětí na odporovém děliči, tvořeném rezistory R1 a R2, s napětím na stabilizační diodě D1.
Ohmická hodnota děliče se nastavuje ve výrobním závodě vybrušováním.

Je-li napětí ve středu děliče R1, R2 menší, než zenerovo napětí D1, je T1 uzavřen, neprochází proud přechodem emitor-kolektor tranzistoru T1, na bázi T2 je záporné předpětí /pomocí R4/, tranzistor T2 je proudem emitor-báze otevřen, proudem emitor-kolektor tranzistoru T2 se otevírá T3, alternátor je jeho kolektorovým proudem nabuzen /budící vinutí je označeno BV/. Dosáhne-li napětí ve středu děliče R1, R2 napětí zenerova, vzrůstá proud diodou D1, otevírá se T1, zavírá se T2 a T3, je přerušen budící proud alternátorem.

Diody D3 a D5 chrání prvky regulátoru před napěťovými špičkami. U některých typů alternátorů bývá ochranná dioda připojena paralelně k budícímu vinutí. Kmitočet přepínání je ovlivnitelný poměrem R1 a R2 a též vhodnou volbou některých pasívních prvků, zejména keramických kondenzátorů C2 a C3.

Usměrňovací dioda D4 odděluje budící část alternátoru od výkonové a současně s rezistorem slouží k předbuzení alternátoru. Jelikož je paralelně k D4 a R6, tedy mezi svorky D+ a 54, připojena kontrolní žárovka, prochází část předbudícího proudu i žárovkou. Dosáhne-li napětí na pomocném usměrňovači automobilového alternátoru stejné hodnoty, jako je napětí akumulátoru, kontrolní svítilna zhasne. Výrobce povoluje rozdíl napětí na svorkách D+ a 30 v rozmezí 0,4 V až 0,7 V (platí, není-li porucha některé z diod usměrňovacího bloku). Indikace bezchybné funkce (kontrolka nabíjení) selhává při přerušení, či zkratu ve fázi statoru.

Regulátor 14 V pro devítidiodový alternátor


Elektronické regulátory 14 V pro šestidiodové alternátory

U vozidel s šestidiodovým alternátorem, v některých vozech domácí a zahraniční produkce, je indikace správné funkce provedena voltmetrem s potlačenou nulou, popř., je-li vyveden střed hvězdy, tak je použito rozpínací relé kontrolní svítilny nabíjení /Avia../. Princip funkce elektronického regulátoru je téměř stejný jako u elektronického regulátoru z předchozího typu. Liší se pouze vnitřním propojení svorek 54 a 61, a absencí D4 a R6.

Regulátor 14 V pro šestidiodový alternátor


Elektronické regulátory 14 V pro montáž na alternátor

Jsou určeny pro devítidiodové alternátory s pomocným usměrňovačem. Součástí regulátoru na pravé straně je i držák uhlíků.

Regulátor 14 V -interní


Elektronické regulátory 24 V bez přepínání léto-zima

Podstatou funkce je porovnávání napětí na výstupu alternátoru, tedy na odporovém děliči, tvořeném rezistory R1 a R2, s napětím na stabilizační diodě D1. Je-li napětí ve středu děliče R1, R2 menší než zenerovo napětí D1, je T1 uzavřen, T2 je otevřen /pomocí R4/, prochází tedy proud přes budící vinutí BV a dvojici tranzistorů T2, T3. Dosáhne-li napětí ve středu děliče R1, R2 napětí zenerova, vzrůstá proud diodou D1, otevírá se T1, klesá napětí b-e T2, v důsledku zmenšení proudu báze tranzistoru T2 se T2 a T3 se zavírá a je přerušen budící proud alternátorem, napětí na výstupu alternátoru klesá. Při poklesu napětí pod nastavenou mez je alternátor opět nabuzen. Kmitočet přepínání je ovlivnitelný obdobně jak u regulátorů 14V, vhodnou volbou pasívních prvků. Diody D3 a D4 chrání prvky regulátoru před napěťovými špičkami.

Regulátor 24 V -bez možnosti přepínání léto zima


Elektronické regulátory 24 V s přepínáním léto-zima

Princip funkce je stejný jak u předchozího typu. Liší se pouze svorkou Z. Pro zimní provoz se svorka Z propojí s kostrou. Zvýší se tak napětí.

Regulátor 24 V s možností přepínání léto -zima


zpět